ආයතන අංශය

සමාජ සේවා අංශය

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය

විශ්‍රාම වැටුප් අංශය

News & Events

19
Feb2020

YOUTH Parliment Election 2020

YOUTH Parliment Election 2020   Please Registratin...

07
Feb2020
Indipendant Day

Indipendant Day

ප්‍රදාන මාර්ගය දෙපස පිරිසිදුකිරීමේ වැඩසටහන ( Cleaning of...

Scroll To Top