ප්‍රදාන මාර්ගය දෙපස පිරිසිදුකිරීමේ වැඩසටහන

( Cleaning of sides of main road from Battulu Oya to Deduru Oya in parallel to 72 Independence Day celebrations )

1

 

45

 

7

2

 

68

 

 

 

!!!!! Thank you Who supported to this successfull event !!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News & Events

09
Sep2020
Hostel School

Hostel School

හෝටල් පාඨමාලා     අාරච්චිකට්ටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම්...

13
Aug2020
carrier guidance program

carrier guidance program

  වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහන අනාගත රැකියා ලෝකයට...

Scroll To Top