වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහන

අනාගත රැකියා ලෝකයට අවශ්ය සුදුස්සෙකු වීමට නම් තම හැකියාව හොදින් අවබෝධ කරගනිමින් වෘත්තිය පළපුරුද්ද ලබාගනිමින් හෙට දවසේ තම ඉලක්ක සපුරාගතයුතු අයුරුත්, එතුලින් රටට අාඩම්බරවිය හැකි පුරවැසියෙකු වන්නේ කෙසේද ?යන්න පැහැදිලි කරමින් සංචාරක හෝටල් පාඨමාලාව හදාරන දරුවන්ට හා ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන් සදහා පැවැත්වු වෘත්තීය මාර්ගෝපද්ශ වැඩසටහන...

 

 

collage 6

 

!!! ස්තුතියි !!!

News & Events

09
Sep2020
Hostel School

Hostel School

හෝටල් පාඨමාලා     අාරච්චිකට්ටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම්...

13
Aug2020
carrier guidance program

carrier guidance program

  වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහන අනාගත රැකියා ලෝකයට...

Scroll To Top