හෝටල් පාඨමාලා

 

 

අාරච්චිකට්ටුව ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ රැකියා අපේක්ෂිත දරුවන් සදහා අාරම්භ කරන ලද සංචාරක හෝටල් පාඨමාලාවේ ලිඛිත හා ප්රායෝගික පරීක්ෂණය ප්රා.ලේ.කාර්යාලයේ ශ්රවණාගාරයේදී 2020.08.19 දින විශේෂ අවස්තා.

4

 

සංචාරක හෝටල් ප්රායෝගික පුහුණුව ලබාගැනීම සදහා සම්බන්ධවන දුදරුවන් වෙනුවෙන් සුභාශිංසන එක් කල ප්රාදේශීය ලේකම් තුමා තම ඉලක්කයන් සදහා ළගාවීමට තමන් තුළ දැඩි කැපවීමක් හා අවශ්යතාවක් තිබිය යුතු බවත් එතුලින් රටට වැඩදායී පුරවැසියෙකු වීමට අදිටන් කරගත යුතු බවත් වැඩිදුරටත් සදහන් කලා..

2

 

 

 

 

 

 

 

 

collage 7

 

 

 

!!!!!  ස්තුතියි !!!!!

News & Events

09
Sep2020
Hostel School

Hostel School

හෝටල් පාඨමාලා     අාරච්චිකට්ටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම්...

13
Aug2020
carrier guidance program

carrier guidance program

  වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහන අනාගත රැකියා ලෝකයට...

Scroll To Top