හෝටල් පාඨමාලා

 

 

අාරච්චිකට්ටුව ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ රැකියා අපේක්ෂිත දරුවන් සදහා අාරම්භ කරන ලද සංචාරක හෝටල් පාඨමාලාවේ ලිඛිත හා ප්රායෝගික පරීක්ෂණය ප්රා.ලේ.කාර්යාලයේ ශ්රවණාගාරයේදී 2020.08.19 දින විශේෂ අවස්තා.

4

 

සංචාරක හෝටල් ප්රායෝගික පුහුණුව ලබාගැනීම සදහා සම්බන්ධවන දුදරුවන් වෙනුවෙන් සුභාශිංසන එක් කල ප්රාදේශීය ලේකම් තුමා තම ඉලක්කයන් සදහා ළගාවීමට තමන් තුළ දැඩි කැපවීමක් හා අවශ්යතාවක් තිබිය යුතු බවත් එතුලින් රටට වැඩදායී පුරවැසියෙකු වීමට අදිටන් කරගත යුතු බවත් වැඩිදුරටත් සදහන් කලා..

2

 

 

 

 

 

 

 

 

collage 7

 

 

 

!!!!!  ස්තුතියි !!!!!

News & Events

05
Feb2021
indipendance day

indipendance day

ආරච්චිකට්ටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ 73 වන ජාතික...

Scroll To Top