ආරච්චිකට්ටුව කොට්ඨාසය තුළ භාණ්ඩ බෙදා හැරීම සඳහා බලපත්ර ලබා ගත් අයගේ නාම ලේඛනය
එළවලු , මාළු , මස් , පලතුරු , සිල්ලර වෙළඳසැලේ තොරතුරු
 
01 .එළවලු
 
 
 
vegi
 
 
 
 
02. කරවල සහා මාලූ
 
fish
 
 
 03.මස් සහ බේකරි නිෂ්පාදන
 
meat and others
 
 
 
04.සිල්ලර වෙළඳසැල් තොරතුරු
 
shop1
 
 
shop 2
 
 
05. Co -Op City 
 
coop
 
 
 
 
 
 
 !!!!!!!! ස්තුතියි !!!!!!!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

News & Events

05
Feb2021
indipendance day

indipendance day

ආරච්චිකට්ටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ 73 වන ජාතික...

Scroll To Top